Słów kilka o Ostrowcu Świętokrzyskim

Widok na Aleje      Drugie pod względem wielkości miasto w woj. świętokrzyskim, położone w odległości 170km od Warszawy, 58km od Kielc, 190km od Krakowa oraz 120km od Lublina, zajmuje pow. 46,4 km kw. i liczy ok. 81 tys. mieszkańców. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 9 (Warszawa - Słowacja) oraz kolejowy węzeł komunikacyjny.

      Ostrowiec znajduje się w obrębie trzech krain geograficznych: Wyżyny Opatowskiej, Przedgórza Iłżeckiego oraz doliny rzeki Kamiennej. To położenie kształtuje współczesny krajobraz Ostrowca Św. i sąsiadujących z nim obszarów. Wynik procesów przyrodniczych i kulturowych, akcentowany jest zróżnicowaną szatą roślinną oraz licznymi obiektami dziedzictwa materialnego.

      Od północy miasto otaczają kompleksy leśne Puszczy Iłżeckiej oraz Przedgórza Iłżeckiego. Od południa natomiast do miasta przylegają wyżynne obszary Ziemi Opatowskiej. Od południowego zachodu w krajobrazie dominują lesiste kopuły pasm: Jeleniowskiego i Łysogórskiego Gór Świętokrzyskich. Dopełnieniem osnowy krajobrazu jest rzeka Kamienna, która od czasów zlodowacenia środkowopolskiego wytworzyła przełomowe doliny, na zboczach których powstały liczne osady.

      Położenie miasta jest korzystne pod względem gospodarczym, znajduje się ono bowiem w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Ostrowiec jest ważnym w skali krajowej ośrodkiem przemysłowym z dominacją przemysłu hutniczego.

Podziemna trasa w Krzemionkach

      Niezwykle korzystne jest również położenie miasta pod względem turystyzno - krajoznawczym. W pobliżu znajdują się ciekawe obiekty turystyczne, m.in. Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach Opatowskich, Łysogóry ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Jeleniowski Park Krajobrazowy, miasto Opatów z romańską kolegiatą i podziemną trasą turystyczną, Nietulisko z zespołem fabryczno - osadniczym, Podgrodzie z malowniczym przełomem rzecznym zwanym "Małym Ojcowem", Bałtów z barokowym zespołem pałacowym itp.

      Dogodne położenie miasta stwarza duże możliwości lokalizowania tu nowych inwestycji oraz stwarza szanse dynamicznego rozwoju.

Rynek nocą
O Ostrowcu: