Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-03-08

200 procent normy

Budowa kanalizacji działaniem priorytetowym

O kondycji Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, realizacji inwestycji oraz planach na najbliższe miesiące rozmawialiśmy z prezesem spółki - Zdzisławem Foremniakiem.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Panie prezesie, jak ocenia Pan ubiegły rok dla spółki, którą Pan zarządza?

- Rok 2009 to kolejny dobry okres dla MWiK, nie tylko pod względem finansowym, ale również pod kątem prowadzonych inwestycji. Jak wiadomo, spółka pozyskała potężne środki unijne na inwestycje, co z kolei przełoży się na komfort życia w naszym mieście. Jeżeli chodzi o same wyniki spółki, to 2009 rok zakończyliśmy zyskiem, choć na działalności podstawowej, tj. sprzedaży wody i odbiorze ścieków, założono zerową marżę. Stąd ceny tych usług były niższe niż w regionie. Prowadzone przez spółkę inne działalności, w tym działalność pomocnicza (wykonywanie na zlecenie robót budowlano-montażowych, sprzedaż certyfikatów tzw. "zielonej energii", tj. energii elektrycznej produkowanej na Oczyszczalni Ścieków na bazie powstających w procesie oczyszczania biogazów itp.), a także działalność finansowa i pozostała działalność operacyjna są wysoko rentowne. Wypracowane na nich dodatnie wyniki finansowe pozwoliły zamknąć rok 2009 na całej działalności gospodarczej zyskiem brutto w wysokości 560 tys. zł.

Co udało się zrealizować w 2009 roku?

- Zadania, jakie nałożyła na spółkę gmina Ostrowiec Świętokrzyski, to przede wszystkim, w ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zapewnienie niezawodności jej dostaw, a w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków rozbudowa i usprawnienie systemu kanalizacji sanitarnej. Realizację tego obowiązku spółka prowadzi m.in. poprzez opracowywanie "Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych". Z przyjętego planu spółka zrealizowała w całości zakres rzeczowy zadań własnych, jak również jako beneficjent projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski" pozyskała dotację na realizację projektu w wysokości 42,5 mln zł. W dniu 29 czerwca 2009 r. pomiędzy Instytucją Wdrażającą (WFOŚiGW) oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją została zawarta umowa na dofinansowanie. W ramach projektu będzie budowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 25 km, tj. w osiedlu Gutwin, osiedlu Częstocice, rejonie ulicy Bałtowskiej i w ulicy Siennieńskiej oraz modernizowana Oczyszczalnia Ścieków, jak również budowany będzie I etap magistrali wodociągowej. Spośród 6 kontraktów na roboty budowlane w 2009 roku zawarto umowy na 4 kontrakty budowy sieci kanalizacyjnej oraz zrealizowano budowę prawie w całości kanalizacji w ulicy Siennieńskiej. To duże osiągnięcie, ponieważ mieszkańcy ulicy Siennieńskiej mogą już korzystać z kanalizacji sanitarnej po wykonaniu przykanalików, do czego zachęcamy.

Kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji na tych osiedlach?

- Pod koniec lutego odbyło się posiedzenie rady budowy, na której oceniano możliwości rozpoczęcia prac. Wszyscy wykonawcy czekają na ustabilizowanie się warunków atmosferycznych. W obecnej chwili na przejęte place budowy nie da się wjechać ciężkim sprzętem ze względu na grząski i rozmoknięty teren.

Wstępnie zakłada się rozpoczęcie prac pod koniec marca. Sprzęt i ekipy czekają w gotowości.

Inwestycja finansowana ze środków unijnych obejmuje też modernizację oczyszczalni. Jak wygląda stan prac przy tym zadaniu?

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim ma na celu poprawę niezawodności jej pracy, zoptymalizowanie i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania prawa polskiego do wymagań obowiązujących w państwach członkowskich, co znacząco zaostrzyło wymagania w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub gleby. Do 11 marca br. zostanie ogłoszony przetarg na kontrakt nr 7 "Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim" i jest to największe zadanie w projekcie.

Czy zima była łaskawa dla MWiK?

- Jest to jeden z gorszych sezonów, które przeżyłem w wodociągach. Zima była długa i mroźna. Było dużo awarii. Na szczęście nie były to awarie, które dotyczyły większej liczby mieszkańców Ostrowca. Ekipy nasze są dobrze przygotowane i sprawnie je usuwały.

Czy należy spodziewać się wzrostu cen za wodę w 2010 roku?

- Rozpoczęliśmy procedurę związaną ze złożeniem nowego wniosku taryfowego na okres od 1.05.2010 do 30.04.2011 r. Po zweryfikowaniu go przez prezydenta miasta trafi pod obrady Rady Miasta. Jak już podkreślałem, ceny za nasze usługi podstawowe należą do najniższych w regionie. Ceny materiałów, energii elektrycznej, gazu rosną znacznie szybciej niż ceny wody i odbioru ścieków. Do tego w przeciwieństwie do naszych cen mogą być podnoszone wielokrotnie w ciągu roku. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi cen naszych usług, nie zakładamy dodatniego wyniku finansowego na działalności podstawowej, a zysk wypracujemy na innych działalnościach, o których mówiłem wcześniej.

Wielu ostrowczan mieszkających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych na rachunku za wodę znalazło opłatę za niebilansującą się wodę. Skąd ta opłata?

- Spółdzielnie mają odrębny sposób rozliczania wody. My rozliczamy się w oparciu o wodomierze główne. Wielkość niebilansującej się wody każda spółdzielnia musi rozliczać we własnym zakresie.

Jakie plany mają MWiK na najbliższe miesiące?

- Plany, które zostały przyjęte do realizacji w 2009 roku, związane z projektem "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski", są ambitne i narzucają zakres prac w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Przygotowujemy również do realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w bocznych ulicach nieobjętych realizowanym projektem. Kompletujemy również dokumentację do budowy nowej sieci wodociągowej

i wymiany sieci awaryjnych.

Dziękuję za rozmowę.
/K. Tomala/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 22719 razy,
ostatnio: 2021-06-20 15:41:34
Skomentuj artykuł:
Powrót