Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-06-22

Uznany za winnego, ale nie ukarany


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Prezydent po pierwszej instancji


      We wtorek, o godz. 15 w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, został ogłoszony wyrok w sprawie prezydenta. Sąd postanowił warunkowo umorzyć postępowanie wobec oskarżonego, wyznaczając okres próby w wymiarze dwóch lat.


    Oznacza to, że oskarżony Jan Sz. został co prawda uznany za winnego zarzucanych mu przestępstw, lecz nie ukarany. Prezydent może więc nadal pełnić swój urząd.


    Prezydent był oskarżony o to, że w maju 2003 roku w Ostrowcu Św. , w związku z pełnieniem funkcji prezydenta miasta, reprezentując jednocześnie gminę w Radzie Wierzycieli, zażądał od prezesa ZOHO, Tomasza Ćwierza korzyści majątkowej w postaci przekazania na rzecz jednej ze spółek gminnych od 10 do 15 proc. akcji ZOHO oraz sponsorowania klubu sportowego KSZO w wysokości od 100 do 200 tys. złotych miesięcznie w zamian za poparcie oferty tej spółki podczas kolejnego przetargu na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego Huta Ostrowiec S. A. Jest to przestępstwo z art. 228 par. 1 Kodeksu karnego.


      Sąd przyjął, że zachowanie prezydenta wypełniło znamiona czynu opisanego w art. 228 par. 2 K. k. Jest to tzw. wypadek mniejszej wagi, zagrożony jedynie grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Na podstawie art. 66 par 1 i 2 K. k. oraz art. 67 par. 1 K. k. postanowił postępowanie karne wobec Jana Sz. w zakresie zarzucanego mu czynu spełniającego znamiona z art. 228 par. 2 K. k. (wypadek mniejszej wagi) warunkowo umorzyć na okres próby dwóch lat.


      Na podstawie art. 67 par. 3 K. k. orzekł wobec Jana Sz. na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnobrzegu świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 złotych. Sąd zasądził też od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 140 złotych.


      Ustne motywy wyroku: W czasie spotkania, w maju 2003 roku, prezesa Tomasza Ćwierza i przedstawicieli firmy Merkury, zajmującej się opracowaniem oferty przetargowej ZOHO, na pytanie co należałoby zrobić, aby uzyskać poparcie dla tej oferty, prezydent Jan Sz. stwierdził lakonicznie: od 100 do 200 tys. złotych miesięcznie na klub KSZO i przekazanie od 10 do 15 proc. akcji ZOHO na rzecz spółki gminnej. Na tym spotkanie i dalsze propozycje zostały zakończone.


    Taki jest stan faktyczny tej sprawy.


    Zdaniem sądu, czyn taki wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 228 par. 1 K. k. W ocenie sądu stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny.


    Przemawia to więc za przyjęciem wypadku mniejszej wagi i za warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest to, że oskarżony Jan Sz. działał w interesie społecznym. Nie żądał korzyści majątkowej dla siebie, lecz dla spółki gminnej i dla klubu sportowego. Znajduje to uzasadnienie w wydarzeniach, które miały wcześniej miejsce.


    Chodzi o przedłużający się proces upadłościowy, w czasie którego hutą zarządzało ZOHO. Wywoływało to nastroje społeczne zniecierpliwienia, poczucie braku stabilizacji i troskę Rady Wierzycieli o szybkie i skuteczne załatwienie sprawy z korzyścią dla miasta. Jeśli chodzi o sponsorowanie klubu sportowego, to z punktu widzenia prawnego żądanie takiej korzyści, niezależnie dla kogo, należy ocenić jednoznacznie nagannie. Jednak znajduje to pewne usprawiedliwienie w tym, że Huta Ostrowiec była zawsze sponsorem tego klubu i sportu, który kształtuje świadomość środowiska.


    Zatem tego typu żądanie miało uzasadnienie społeczne. Jeśli zaś chodzi o żądanie pieniędzy dla spółki gminnej, to było ono uzasadnione koniecznością zapewnienia sobie przez miasto kontroli nad wykonaniem pakietu inwestycyjnego i socjalnego. Przyszły nabywca masy upadłościowej huty musiał zapewnić rozwój tego zakładu, zatrudnienie i wynagrodzenie dla załogi. Jednym z pomysłów, jakie się w Radzie Wierzycieli pojawiały, była koncepcja przekazania przez nabywcę części akcji spółce gminnej, aby ta spółka mogła kontrolować realizację pakietu inwestycyjnego.


      Taka konstrukcja była trudna do zrealizowania ze względu na wymogi prawne. Był to pomysł, jedna z koncepcji, jakich wiele pojawiało się w czasie przedłużającego się postępowania upadłościowego.


      Działanie w interesie społecznym oskarżonego Jana Sz. , a nie w ściśle pojętym interesie prywatnym, skłoniło sąd do oceny, że stopień społecznej szkodliwości tego czynu nie jest znaczny i pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wydawanie wyroku skazującego byłoby - w ocenie sądu - zbyt dotkliwe z uwagi na okoliczności sprawy i przyjęcie wypadku mniejszej wagi.


      Należy też pamiętać, że Jan Sz. nie decydował o tym kto kupi hutę. Decydował o tym syndyk. Jan Sz. z racji pełnienia funkcji prezydenta i z racji zasiadania w Radzie Wierzycieli miał tylko wpływ na wniesienie sprzeciwu od decyzji syndyka. Tylko w tym niewielkim, ograniczonym zakresie mógł wpływać na to kto kupi hutę.


      Aby wzmocnić oddziaływanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, które to nie jest skazaniem, ale stwierdzeniem winy i sprawstwa, sąd orzekł świadczenie na cel społeczny. Jan Sz. musi zapłacić kwotę 2.000 złotych na rzecz stowarzyszenia niosącego pomoc osobom upośledzonym. Jest to górna granica tego, co sąd mógł tu orzec.


      W ocenie sądu, orzeczone świadczenie będzie dla Jana Sz. realną dolegliwością toczącego się postępowania i orzeczonego warunkowego umorzenia postępowania, którego celem jest to, aby oskarżony w przyszłości nie popełnił przestępstwa.


      Konsekwencją wydania takiego wyroku jest obciążenie oskarżonego kosztami sądowymi w kwocie 140 złotych.


      Wyrok jest nieprawomocny, stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji. W tym celu należy w ciągu 7 zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.


      Wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd, zgłosił oskarżony Jan Sz. oraz prokurator. Stanowi to zapowiedź wniesienia apelacji.


(w)

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życie uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.


    Warunkowe umorzenie następuje na okres próby , który wynosi od roku do lat 2 i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 28136 razy,
ostatnio: 2021-12-02 23:16:16
Skomentuj artykuł:
Powrót