Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2011-05-22

Brak zgody na stację bazową GSM

Prezydent mówi nie PTK Centertel

W dniu 20 maja Prezydent Miasta ponownie odrzucił wniosek PTK Centertel o ustalenie lokalizacji stacji bazowej GSM "Ostrowiec Śródmieście" na działce przy ul. Iłżeckiej 17. PTK Centertel przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji. Poniżej pełna treść obwieszczenia:

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 20.05.2011r.
o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 12.11.2009r. znak: SKO.PZ.-71/3408/395/2009 uchylającym decyzję Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 04.09.2009r. znak: WPPOŚ.Id.7331/1-16/2008-2010, po ponownym rozpatrzeniu sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „2602 Ostrowiec Śródmieście” na części działki nr ew.: 64/2 (obręb 36, arkusz 1) przy ul. Iłżeckiej 17 w Ostrowcu Świętokrzyskim (w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

z a w i a d a m i a m, że w dniu 20.05.2011r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Polską Telefonię Komórkową Sp. z o.o. Warszawa ul. Skierniewicka 10A działającą poprzez pełnomocnika w osobie Pana Waldemara Struglińskiego

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 17.06.2011r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
/MAcSi/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 9016 razy,
ostatnio: 2021-02-25 23:53:24
Skomentuj artykuł:
Powrót