Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2011-10-21

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP Ostrowiec

Harcerze podsumowali kolejną kadencję pracy ostrowieckiego hufca

W dniu 20 października 2011 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP Ostrowiec. Tym razem harcerze obradowali w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzięki czemu ranga Zjazdu Hufca ZHP jeszcze bardziej wzrosła.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Obrady rozpoczął druh Komendant hm. Robert Rogala od tzw. części roboczej podczas której zostały wybrane osoby funkcyjne na Zjazd, czyli protokolanci oraz przewodniczący. – powiedziała druhna Teresa Woźniak , skarbnik hufca - Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Hufca ZHP Ostrowiec każdy z delegatów, którzy zgodnie ze Statutem ZHP otrzymali za swoją działalność czynne prawo wyborcze musiał odebrać swój mandat zjazdowy, który uprawniał do oddawania ważnych głosów podczas obrad.
Protokolantami zostali druhna pwd. Lucyna Czupryńska i pwd. Łukasz Loranty, natomiast przewodniczącym Zjazdu hm. Remigiusz Woźniak – powiedział hm. Robert Rogala - W tym momencie obrady przejął druh Remigiusz. Zostały przyjęte jednogłośnie dokumenty Porządku Obraz oraz Regulamin Zjazdu, a także Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Wyborcza.
W Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli druhna Iga Adamska, druhna Romana Romankiewicz oraz hm. Adam Bałczewski i do ich obowiązków należało przyjmowanie ważnych uchwał i wniosków dla ostrowieckich harcerzy. Natomiast w Komisji Wyborczej do pracy się wzięli druhna pwd. Renata Taborska, druhna Agnieszka Wziątek-Dryjas oraz druhna Katarzyna Ostrowska.
Druhna hm. Elżbieta Kubiec, Pełnomocnik Kieleckiej Komendanta Chorągwi ZHP zapoznała wszystkich z procedurą obowiązującą w ZHP, po czym delegaci ustalili, że Komisja Rewizyjna będzie liczyła 3 osoby, a Sąd Harcerski nie będzie powoływany przy naszym hufcu.
Na tym zakończono obrady części roboczej i rozpoczęła się oficjalna część Zjazdu.
Po uroczystym otwarciu Zjazdu z wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego zostali powitani przybyli na Zjazd zaproszeni goście i rozpoczęło się wręczanie odznaczeń, podziękowań. I tak: Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymali phm. Marian Kałuża i phm. Janusz Moskalik. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Pan Józef Grabowski - radny Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
A na wniosek Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim nadana została Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP” Pani Barbarze Cudzik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Panu Januszowi Woźniakowi oraz Pani Lidii Perczak. Takie samo odznaczenie otrzymał druh hm. Robert Rogala z rąk druhny hm. Elżbiety Kubiec.

Harcerze ostrowieckiego hufca nie zapomnieli o druhu Komendancie hm. Robercie Rogali i z rąk hm. Remigiusza Woźniaka, hm. Dariusza Czupryńskiego i phm. Teresy Woźniak otrzymał pamiątkowe podziękowanie za całokształt działalności na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.

Następnie odbyła się seria wystąpień – powiedział druh hm. Remigiusz Woźniak, pełniący funkcję przewodniczącego Zjazdu - Pierwsze z nich to wystąpienie komendanta hufca hm. Roberta Rogali, który przedstawił sprawozdania komendanta hufca wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacje o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca. Później wystąpiła przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca druhna hm. Henryka Łukiczew, która przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji oraz oceny komendanta i komendy hufca. A podsumowującym wystąpieniem była opinia na temat działalności komendanta i komendy hufca przedstawiona przez pełnomocnika Komendanta Chorągwi druhnę hm. Elżbietę Kubiec.

Cieszę się, że odbyła się dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, po których wszyscy członkowie jednogłośnie otrzymali absolutorium za upływającą kadencję. – powiedział druh Robert Rogala – Oznacza to, że naszą pracę docenili wszyscy instruktorzy naszego hufca. Podczas Zjazdu został także przyjęty Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015.
W tym czasie Komisja Wyborcza zakończyła swoją pracę i przedstawiła kandydatów na stanowisko Komendanta Hufca oraz do Komisji Rewizyjnej. W przeprowadzeniu prawidłowego głosowania została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie Małgorzata Kasińska, pwd. Renata Taborska oraz Karol Szczerowoda. Po przeliczeniu głosów Komendantem Hufca ZHP Ostrowiec został ponownie druh hm. Robert Rogala. A w Komisji Rewizyjnej pracować będą druhna hm. Henryka Łukiczew – przewodnicząca, hm. Anna Stojek, pwd. Tomasz Taborski.
Nowo wybrany Komendant Hufca ZHP Ostrowiec hm. Robert Rogala zaproponował następujące osoby do składu Komendy Hufca phm. Teresa Woźniak jako skarbnika i z-cę komendanta, hm. Dariusza Czupryńskiego jako z-cę komendanta, hm. Remigiusza Woźniaka, hm. Adama Bałczewskiego, phm. Mariana Kałużę, phm. Grażynę Połetek, phm. Janusza Moskalika, pwd. Lucynę Czupryńską.
Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów, aby zostać wybranymi do władz Komendy Hufca.
/Taborecik/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8862 razy,
ostatnio: 2021-02-24 08:15:37
Skomentuj artykuł:
Powrót