Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2012-03-01

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie ostrowieckim

Na piątkowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, przyjęto trzyletni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej. Główne założenia programu i jego cele omówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Cudzik. Mówiła również o statystykach dotyczących opieki nad dziećmi oraz dotychczasowych sposobach pomocy.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje w zakresie pracy z rodziną biologiczną między samorząd gminny i powiatowy. Pomoc rodzinie naturalnej pozostała w gestii gminy, zaś organizację pieczy zastępczej powierzono powiatowi- mówiła Barbara Cudzik.- Osiągnięcie pożądanych efektów jest możliwe poprzez stworzenie lokalnego systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ukierunkowanego w swych działaniach na profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną. Umieszczenie dziecka w formach pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej.

Niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci wynika najczęściej z występowania innych patologii tj. alkoholizmu, przemocy domowej. Bywają takie sytuacje, że dziecko należy odseparować od rodziny naturalnej i zabezpieczyć mu właściwe warunki rozwoju. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych niejednokrotnie jest przyczyną wymuszającą konieczność zapewnienia dziecku możliwości właściwego rozwoju w zastępczych formach pieczy zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym należy do zadań własnych gminy. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą skorzystać z pomocy asystenta rodziny.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego z pomocy instytucji pomocowych korzysta znaczna liczba zamieszkujących tu osób. Największą liczbę osób korzystających z pomocy OPS-ów odnotowano z uwagi na bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwałą lub ciężką chorobę. Niepokojącym jest fakt, że znaczna liczba rodzin korzysta z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W ostatnich dwóch latach odnotowano czterokrotny wzrost liczby rodzin dotkniętych tym problemem zamieszkujących w gminie Ostrowiec. i dwukrotny w gminie Waśniów. Ponadto brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze była powodem przyznania świadczeń w 2011r. dla 5 osób z terenu Ostrowca. Wyniki wskazują, że w analizowanym okresie liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na wzrastającą przemoc w rodzinie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego utrzymuje się na tym samym poziomie. Świadczy to o niezażegnaniu problemu dysfunkcji rodzin, trwaniu cyklu przemocy, co w konsekwencji może skutkować koniecznością umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej w celu bezpośredniej ochrony ich życia i zdrowia.

Najczęstszymi środkami stosowanym przez sądy było upomnienie oraz nadzór kuratora.

Innym zadaniem sądów jest prowadzenie spraw o przysposobienie. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach adopcyjnych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. uległa nieznacznie zmniejszeniu, natomiast w Sądzie Rejonowym w Opatowie w 2011 roku nie orzeczono żadnej adopcji.

Piecza zastępcza w Powiecie Ostrowieckim
System pieczy zastępczej, to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz inne dodatki, świadczenia, wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne, rodzinne domy dziecka).

W powiecie ostrowieckim dominującą formą opieki rodzinnej są spokrewnione rodziny zastępcze. Porównanie lat 2010 – 2011 pozwala na stwierdzenie, że wzrasta liczba tych rodzin. Nie odnotowano zróżnicowania pod względem tworzenia takich środowisk w rozbiciu na poszczególne gminy w omawianym okresie. Zmniejszyła się liczba rodzin zawodowych. Tak więc istnieje potrzeba utworzenia nowych zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych oraz rodzinnych domów dziecka.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rodzinne formy opieki zastępczej są bardzo ważnym elementem w systemie opieki nad dzieckiem. W środowiskach tych dzieci mają zapewnioną opiekę przez stałych opiekunów, którzy poprzez swoje działania i poświęcenie w sposób naturalny uczą je pełnienia określonych ról społecznych i wprowadzają w dorosłe życie.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Pobyt w placówce powinien mieć charakter przejściowy tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo ustanowienia dla niego rodziny zastępczej lub adopcyjnej.

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Przystań” w Małachowie jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 30 wychowanków mogących przebywać w 3 grupach autonomicznych. Z kolei Niepubliczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Ostrowcu Św. dysponuje 26 miejscami typu socjalizacyjnego i 4 miejscami typu interwencyjnego. Jest to jednostka organizacyjna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska prowadzona na zlecenie powiatu ostrowieckiego w ramach konkursu ofert. Natomiast Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu Św. jest placówką typu rodzinnego przeznaczoną dla 6 wychowanków. Wszystkie placówki zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego posiadają wpis do Rejestru Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na czas nieokreślony.


Cele szczegółowe zintegrowanego systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne formy wsparcia
Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki rodzinnej, pozyskiwanie w miarę potrzeb kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: zawodowej, niezawodowej i rodziny pomocowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka poprzez akcje promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, organizowanie szkoleń dla pozyskanych kandydatów, wspieranie istniejących rodzin zastępczych w ramach grup wsparcia oraz organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kwalifikacji biorąc pod uwagę ich potrzeby, zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnienie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przyznawanie świadczeń pieniężnych, zgodnie z przepisami prawa, współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opracowanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Ostrowieckim.
Praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

- koordynacja współpracy lokalnych instytucji i służb na rzecz aktywizacji rodziny naturalnej w celu poprawy ich sytuacji życiowej oraz zmiany stylu życia,

- motywowanie rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do współpracy mającej na celu pomoc w przywróceniu im władzy rodzicielskiej poprzez odbudowanie właściwego modelu postępowania w pełnieniu ról społecznych, w tym rodzinnych.

Wspieranie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych w procesie usamodzielniania:
- wspieranie osób usamodzielnianych w uzyskaniu wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
wdrażanie i realizacja projektów w ramach środków europejskiego funduszu społecznego,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie,
- motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w zakresie poruszania się na rynku pracy.

Źródło: tos.pl
/MAcSi/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8339 razy,
ostatnio: 2021-02-26 03:36:29
Skomentuj artykuł:
Powrót