Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót1970-01-01

Regulamin Współzawodnictwa 2014/2015

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.                        I. Podstawowe cele organizacji zawodów sportowych:- wspieranie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,- propagowanie aktywnego udziału w sporcie,- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,- wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,- umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,- aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,- współpraca z klubami sportowymi w zakresie popularyzacji dyscyplin sportowych rozwijających się w naszym mieście,- stworzenie możliwości klubom sportowym na prowadzenie doboru do szkolenia sportowego.II. Organizator.- Organizatorem zawodów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. - Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników zawodów sportowych odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.III. Uczestnictwo.W zawodach sportowych mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. IV. Zasady organizacji imprez:1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.W roku szkolnym 2014/2015 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane jako oddzielne imprezy i podsumowane bezpośrednio po zawodach (nie będą prowadzone klasyfikacje punktowa i medalowa). Imprezy będą się odbywać osobno dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:- rocznik 2002 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,- rocznik 1999 - 2001 - uczniowie gimnazjów.Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2014/2015. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.MOSiR będzie organizował szereg imprez "poza kalendarzem wojewódzkim" - jako przegląd i dobór do szkolenia sportowego.Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2014/2015. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego, wypełnionego komputerowo, zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły i podpisaną przez opiekuna - wzór w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych zgodne ze szczegółowym regulaminem zawodów.2. Sprawy organizacyjne Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia: - przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc) i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów),- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w zawodach sportowych,- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w mini grach dla klas V i IV,- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.ostrowiec.pl).Do przeprowadzenia zawodów i przygotowania ich MOSiR może zatrudnić osoby, trenerów z odpowiednimi uprawnieniami gwarantującymi sprawny przebieg i obiektywne sędziowanie.W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach, jeżeli szkoła wystawia więcej niż jedną drużynę to każda z ekip musi mieć swojego opiekuna. Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez ucznia, zawodnika stroju sportowego.Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów.W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych, wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako "walkowery")Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.
/MOSiR O-c/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 22502 razy,
ostatnio: 2022-01-16 09:52:19
Skomentuj artykuł:
Powrót